Beatriz Pérez Lema en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos a través dos formularios do Sitio web: www.escuelagallegadebienestar.es, inclúense nos ficheiros automatizados específicos de usuarios dos servizos de Beatriz Pérez Lema.

A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de Beatriz Pérez Lema.

Estes datos únicamente serán cedidos ás entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.

Beatriz Pérez Lema adoita as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos, e derrogando a antiga LOPD, a nova Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD)

O usuario poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación, cancelación, limitación e portabilidade recoñecidos no mencionado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos poderao realizar o propio usuario a través de correo electrónico a: info@escuelagallegadebienestar.es ou no enderezo: Avda. das Mariñas, s/n, Pazo de Arenaza, 15171 Iñás, Oleiros (A Coruña).

O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a Beatriz Pérez Lema.

Finalidade do tratamento dos datos persoais:

¿Con qué finalidade trataremos os teus datos persoais?

Na Escola Galega de Benestar, trataremos os teus datos persoais recollidos a través do Sitio Web: www.escuelagallegadebienestar.es, coas seguintes finalidades:

  1. Envío de información comercial e boletíns sobre novos servizos ofrecidos na web e do sector.
  2. Enviar información promocional por vía electrónica
  3. Facilitar a información solicitada polo usuario a través do formulario de contacto.

Lembrámoste que podes opoñerte ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, enviando un correo electrónico á dirección previamente indicada.

Os campos destes rexistros son de cumprimento obrigatorio, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se aportan esos datos.

¿Por canto tempo se conservan os datos persoais recollidos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación

O tratamento dos teus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

  1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de Beatriz Pérez Lema, cuxos termos e condicións poranse á túa disposición en todo caso, de forma previa a unha eventual contratación.
  2. O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, xa que che informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidade, que tras a lectura da mesma, en caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casilla disposta ao efecto.

No caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender á túa solicitude, resultando do todo imposible proporcionarte a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

Destinatarios:

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a Beatriz Pérez Lema, salvo obrigación legal.”

Datos recopilados por usuarios dos servizos:

Nos casos nos que o usuario inclúa ficheiros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, Beatriz Pérez Lema non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD

Derechos propiedad intelectual www.escuelagallegadebienestar.es

Beatriz Pérez Lema é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, ‘know how’ e cantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web www.escuelagallegadebienestar.es e os servizos ofertados no mesmo, así como dos programas necesarios para a súa implementación e a información relacionada.

Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, totais ou parciais, do sitio web www.escuelagallegadebienestar.es sen o consentimento previo e por escrito.

Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por Beatriz Pérez Lema, aínda sendo gratuítos e/ou de disposición pública.

Beatriz Pérez Lema dispón dos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software.

O usuario non adquire dereito algún ou licenza polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampouco sobre a información técnica de seguimento do servizo, excepción feita dos dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e só durante a duración dos mesmos.

Para toda actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte de Beatriz Pérez Lema quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de Beatriz Pérez Lema, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidera producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou maliciosa por parte do usuario.

Propiedade intelectual dos contidos aloxados

Prohíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por Beatriz Pérez Lema e, en particular de:

  1. A utilización que sexa contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.
  2. A publicación ou transmisión de calquera contido que, a criterio de Beatriz Pérez Lema, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio. 3. Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnere dereitos da propiedade intelectual de terceiros.
  3. A recollida e/ou utilización de datos persoais de outros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de

os mesmos.

  1. A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido da súa web, a información transmitida e almacenada, os enlaces de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia á propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores.

O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos en vigor e ás regras que teñen que ver co funcionamento do servizo en liña, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como principios universais de uso de Internet.

O usuario indemnizará a Beatriz Pérez Lema Lema polos gastos que xerara a imputación de Beatriz Pérez Lema en calquera causa cuxa responsabilidade fose atribuíble ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, incluso no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

Protección da información aloxada

Beatriz Pérez Lema realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, sen embargo, non se responsabiliza da perda ou o borrado accidental dos datos por parte dos usuarios. Do mesmo xeito, non garante a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que os ditos datos poderían ter sido suprimidos e/ou modificados durante o período de tempo transcorrido desde a última copia de seguridade.

Os servizos ofertados, excepto os servizos específicos de copia de seguridade, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas por Beatriz Pérez Lema, cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario.

A reposición de datos borrados só está incluída no prezo do servizo cando a perda do contido sexa debida a causas atribuíbles a Beatriz Pérez Lema.

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI. Beatriz Pérez Lema non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Beatriz Pérez Lema si está autorizada ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de Beatriz Pérez Lema que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente.

En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle faga chegar máis información comercial a través dos canais de Atención ao Cliente.

×